REGULAMIN

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym www.sklep.lashtal-press.com, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.

Serwis internetowy jest udostępniany przez firmę Kaaba Krzysztof Azarewicz z siedzibą w Gniewowie, u. Cystersów 31, 84-206 Gniewowo, NIP 957 026 76 96, REGON: 361 858 588.

Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zm.), które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.

Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

Od chwili rozpoczęcia korzystania z usług, każda ze stron jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu.

 

  1. DEFINICJE

Usługodawca – firma Kaaba z siedzibą w Gniewowie, u. Cystersów 31, 84-206 Gniewowo, NIP

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie Regulaminu.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.

Umowa – porozumienie zawarte między Użytkownikiem, a Usługodawcą, upoważniające Użytkownika do korzystania z rynku internetowego oraz udostępnionych na nim przez Usługodawcę produktów i usług zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym Regulaminie.

 

  1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

Usługodawca dokłada starań, aby informacje prezentowane w Serwisie, dotyczące poszczególnych ofert były jak najbardziej aktualne, jednak może zdarzyć się sytuacja, w której dany produkt będzie tymczasowo niedostępny. Usługodawca zobowiązuje się poinformować o tym Użytkownika najszybciej jak to będzie możliwe, nie później niż 48 godzin po złożonym zamówieniu.

W przypadku płatności elektronicznych zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez Usługodawcę z Systemu Płatności PayU pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, o czym Usługodawca informuje Użytkownika poprzez wyświetlenie na ekranie stosownego komunikatu. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się na ekranie. W razie otrzymania pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej i braku realizacji zamówienia przez Usługodawcę, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę drogą mailową pod adresem lashtal@lashtal-press.com.

W razie pozytywnego przekazania zamówienia Użytkownik otrzymuje informację drogą elektroniczną na podany przez siebie adres mailowy z danymi dotyczącymi zamówienia oraz danymi kontaktowymi Wydawnictwa.

 

  1. PŁATNOŚCI

Użytkownik może dokonać zapłaty za pomocą płatności internetowych. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem www.payu.pl.

Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług).

Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności PayU lub partnera Systemu Płatności, a Usługodawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.

Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższych względów odbioru płatności może odmówić Usługodawca.

Operator Systemu Płatności nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowanych przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.

 

  1. REKLAMACJE I ZWROT PIENIĘDZY

Reklamacje:

Użytkownik ma prawo składać Usługodawcy reklamacje w sprawach dotyczących zakupionych produktów.

Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje Usługodawca.

Prawidłowo złożona Usługodawcy reklamacja dotycząca Usług powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  • dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail)
  • przedmiot reklamacji
  • okoliczności uzasadniające reklamację

Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: lashtal@lashtal-press.com wpisując w temacie wiadomości: “Reklamacja”.

Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje mailowo Użytkownika o dalszym postępowaniu w ciągu najpóźniej 5 dni od otrzymania reklamacji.

 

Zwrot pieniędzy:

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Usługodawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Użytkownika, zwrot nastąpi bezpośrednio tym samym kanałem płatności, przez który dokonano wpłaty za Usługę.

 

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Usług Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych Lashtal Press (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).

Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie lub usunięcie. W takim przypadku prosimy o kontakt mailowy.